Vår process

För oss är en tydlig process med väl definierade mål viktigt i alla våra relationer. Stegen visar i stora drag den ideala processen från första mötet till eget boende för ungdomen.

En ansvarig kontaktperson
Det finns många forskningresultat som visar på att det är relationen och inte metoden i sig som är den främsta framgångsfaktorn i alla typer av förändringsarbete. Därför är äkta och nära relationer en viktig grund i vårt integrationsarbete. Hos oss har varje ungdom en ansvarig kontaktperson som, tillsammans med ungdomen, genomför aktivt arbete utifrån vårdplanen. Varje vecka finns avsatt tid då de tillsammans har uppföljning, planering och aktiviteter.

Tydlig struktur skapar trygghet
En stor del av våra ungdomar har en svag känsla av sammanhang och de flesta har även traumatiska erfarenheter. Förutsägbarhet blir därför en annan viktig grund som kräver en tydlig struktur för vardagen i boendet. Vi arbetar utifrån en förutsägbar dagstruktur där händelser så som måltider, läxläsning och aktiviteter återkommer vid samma tider.

Gemensamma aktiviteter
En viktig del av vårt arbete är integration. Därför genomför vi ett flertal gemensamma aktiviteter varje vecka där personalen fungerar som kultur- och samhällsguider. Det kan exempelvis vara att prova en ny sport, att besöka ett museum eller att göra en utflykt i skärgården.

Inför vuxenlivet
En gång i veckan har vi livskunskap där ungdomarna får tillfälle att lära sig saker de behöver för att leva ett självständigt liv i Sverige. Ämnen som behandlas kan vara hur demokratiska val fungerar i Sverige, sex och samlevnad, värderingsövningar eller att genomföra ett restaurangbesök.

Psykologisk utredning
Parallellt med behandlingsarbetet arbetar vi med psykologiska utredningar. Efter genomförd psykologisk utredning som innefattar omfattande observationer, psykologiska samtal och testutredning dokumenterar vi resultatet. Vi besvarar uppdragsgivarens frågeställningar och ger även förslag på fortsatta åtgärder som gagnar barnets/familjens fortsatta utveckling.

Den psykologiska utredningsperioden sker på HVB-hemmet och tar cirka sex månader att genomföra. Under tiden ger vi fortlöpande information till uppdragsgivaren som kan ligga till grund för deras utredning eller ställningstagande. Oftast är vår bild av ungdomen och dennes familj kända för uppdragsgivaren när den officiella tiden för bedömning och psykologutredning är avslutad.

Vi kommunicerar gärna med uppdragsgivare utifrån BBIC, (Barnets Behov I Centrum) och skriver alla våra delrapporter och vårdplaner enligt detta instrument.

När vi vet med oss att vi kan bidra med adekvat fortsatt behandling erbjuder vi oss att fortsätta det arbetet. Vi tar emot barn med alla former av psykiskt och socialt lidande, men bedömer från fall till fall, med utgångspunkt från de barn vi redan har placerade om en placering är möjlig.

Vad vi erbjuder finner ni HÄR.