Naggenmodellen är en modell för att bereda väg in i samhället för unga människor och arbetar för bästa kvalité på alla tänkbara områden. Modellen verkar för en väg in i samhället fri från droger och kriminalitet.

Kapacitet
Varje enhet i Naggenmodellen tar emot mellan 5 – 10 ungdomar. På större boenden delas enheterna upp så att varje enhet fungerar som en trygg plattform.

Individuell behandling
För var och en av ungdomarna skapas en individuell och behovsanpassad behandlingsplan. Denna plan följs upp och utvärderas kontinuerligt. Planerna utvecklas relaterat till ungdomarnas behov.

Ungdomarna har sina egna kontaktpersoner som hjälper till och stöttar med det som behövs. Vi är också behjälpliga med att underlätta kontakten mellan ungdomarna och deras godeman, vårdnadshavare, socialtjänsten etcetera.

När tiden är mogen får de parallellt med studierna gå som lärlingar. Vi söker lokal praktikplats som är passande för den unga personen, exempelvis hos hantverkare. Vi arbetar för att ungdomarna ska få plats på lämplig yrkesutbildning, i linje med deras eget intresseområde.

Vår personal
Vår ordinarie personal arbetar i par en vecka i taget och består av kompetent personal med många olika inriktningar, bland annat pedagoger. Utöver ordinarie bemanning har verksamheten utbildad personal som plockas in efter behov. Dessa personer kan vara läkare, sjuksköterskor och psykologer. Därtill har vi timanställd personal för fritidsaktiviteter.

Har alltid vaken nattpersonal
När en person har det svårt är det ofta på natten som oron gör sig gällande. Därför är det viktigt att ha vaken nattpersonal som kan ta hand om de situationer som dyker upp. En trygg vuxen och ett lugnande samtal kan många gånger vara tillräckligt för att undvika dramatik.

Inkluderande minisamhälle
Att möta människor med respekt och förståelse är viktigt för att passa in i samhället. Vi arbetar metodiskt för att stärka ungdomarnas självkänsla och självförtroende. Vi ger dem trygghet och status från dag ett.

Naggenmodellen strävar efter nära samarbete med det lokala samhället. Eftersom Naggen är ett minisamhälle, med ett flertal föreningar där ungdomarna är välkomna att delta, ger det våra ungdomar de bästa förutsättningarna för att komma in i samhället. Vi kommer även själva att utveckla fler föreningar. Vi har också planer på att starta en mindre affär i byn. Bussen som stannar utanför huset går direkt till skolan.

Byborna välkomnar oss och vill hjälpa till på många sätt. Flera av dem har redan erbjudit sig att ställa upp som kontaktpersoner.

Mentorer
Naggenmodellen går ut på att skapa samarbete både med lokala ambassadörer och mentorer. Tillsammans med vår personal engagerar sig mentorerna personligen för våra ungdomar.

Exempelvis dessa personer hjälpa till med fritidsaktiviteter som sport, musik, hantverk, kultur och andra aktiviteter som passar ungdomarna. Det kan också handla om att göra kafékvällar eller ordna gemensamma middagar för att mötas och lära känna varandra.

Syftet är att bygga goda personliga relationer som i förlängning skapar glädje såväl för ungdomarna som lokalsamhället. Ambassadörernas och mentorernas arbete ser olika ut beroende på ungdomarnas behov och de lokala förutsättningarna.

Fritidsaktiviteter
Fritiden är organiserad med exempelvis friluftsliv, idrott, musik, hantverk och kultur. Aktiviteter kommer att ordnas regelbundet där andra i bygden inbjuds att komma till oss, exempelvis bjuder vi in en och annan känd artist. Lägerresor ordnas till Björnrike och Vemdalen.

Lokala samarbeten
Naggenmodellen strävar också efter nära samarbete med lokala myndigheter och företag. Det är exempelvis viktigt att vid behov kunna erbjuda ungdomar bra jourhem som snabbt kan hjälpa till och även att erbjuda goda utslussningsboenden. Det är viktigt att utslussningen sker succesivt, i lugn takt, när ungdomarna blir flygfärdiga. Vi följer också upp hur det går för ungdomarna när de flyttat ut.